lauantaina, elokuuta 17, 2013

Kuinka määrittelen, mitä haluan haluta


- päivitetty III -
 

     Kuinka määrittelen, mitä haluan haluta

Halun teologiaa - haluan, siis olen.Halun kapitalismi on länsimaista teologiaa.

                Mutta  mitä halu on?   Halun illuusio?

 Mainokset ovat nyt voimakkainta halun teologiaa.

 Vahvistavat sinun haluavan ja vakuuttavat sinun haluavan yksilöllisesti, kuin tuote olisi vain sinulle ja sinun kuolevaisuuttasi ja alhaista statustasi poistamassa

      vaikka saavat sinut vain kopioimaan ja kulkemaan massan mukana.  
 
          Mainoksissa tottelevaisesti haluavasta ihmisestä
  tulee toisten haluama.

Kulutan, siis haluan, haluan ohjelmoinnin mukaisesti,
  • mainoksessa minua kiitetään tottelevaisesta halusta,

    epäitsenäisesti, mainosten suggeroimana, kuin tottelevainen lapsi uskon halun ohjelmointiin 
             uskon toimivani yksilöllisesti  
    kun toimin ohjelmoinnin, mainosten, poliitikkojen retoriikan mukaisesti minulle luvataan yksilöllisyys tottelemisen kautta.
Kuten uskontoinstituutiossa.

Kapitalismi on Vatikaanin kirkon aneen uusi reinkarnatio.

Kirjauskonnoissa ihaillaan itsenäisiä, dekonstruktiivisia sankareita,
  muutoksentekijöitä
        mutta se rooli on ankarasti jäseniltä kielletty pappiskultin kontrolloimana.

Nyt poliitikoiden ja teollisuuseliitin ohjaamana mediakulttuurina. Suloisena sensuurina, pakkomielteenä juosta Afganistaniin, Syyriaan, Maliin - tappamaan toisuskoisia "naisten oikeuksien puolesta". Valkoisen miehen kaupallinen taakka Afganistanin mineraalivarojen päällä. 
Puhdistava veri uuskolonialismissa, palkkasotilaiden laskema lasten veri meidän tulevaisuususkomme puolesta.
Kreikka uhrina, paheksuntana ja eliitin harhautuksena.

Kiduta itseäsi halulla, halua, halua, kuten halutaan ja koet yhteyttä.


Kuluttamisen autuus 

            - ja aggressio sidotaan haluun.
 

Haluathan olla jotakin?

Haluathan kuulua voittajiin?


Turhautumisen aggressio
on nyt tuotteistettu.
Pörssi hyötyy aggressioiden kaupallisesta kanavoinnista. On siis lisättävä aggressioita.
Mainosten ja statusjärjestelmän ohjaamana. 

Turhautumat epäpolitisoidaan ohjattuun, kapitalistiseen haluun.
Ritualistisesti. Ritualistisin mainoksin ja poliitikoiden vativin lupauksin. Tämä tekniikka on toki ollut jo heimokulttuureissa käytössä. Mutta nyt hintana on maapallon tuhoaminen halujen pörssissä, pörssikapitalismin siunatussa moraalittomuudessa, ilman luonnonhenkien kunnioitusta.

Viihdeväkivaltaan käytetään nyt eniten elokuvabudjetteja.

     Kristitystä terroristiksi (Ulrike Meinhof yms):
 älä tuhoa kuluttamalla
vaan kuluta tuhoamalla.


Freudilaisittain 
 "jokaisella" ihmisellä suurinta on kontrolli, ei halu.

Neuroosi. Kelpaavuus. 
Kulttuurin opettama itsesensuuri.
Indoktrinoitu alitajunta. "Rauhanturvaaminen tarvitsee sotaa ja salaisia iskujoukkoja"

Halu on kontrollin tyydyttämistä
sosiaalisella ihmisen identiteetillä,

 jonka identiteetti ei ole siis saari vaan sosiaalinen verkko.  Halumme verkostoituu ja integroituu mutta kovin ohjatusti. Ilman että sitä ohjausta huomaamme.


 Haluan, mitä halutaan, 
     jotta voisin osoittaa hyväksyttyä halua 
          ja olla haluttu.
 

"Haluan kontrolloidusti", olen siis olemassa muille ja muiden arvostamana. Haluan kontrollisysteemin mukaisesti. 

  Haluamme yhdessä "yhteisiä halun kohteita",
  olemme siis olemassa. Kontrolloidusti. Ohjatusti. Kaupallistetusti. Kirkollisesti. Eliitin massamedian ohjauksessa ja sensuurissa.

Haluan kontrolloiduksi. 


Haluan hyväksyntää. 
Ja siksi haluni ei ole paljoakaan omaa haluani.   
Institutionaalinen uskonto on kontrolloidun halun uskontunnustus.
Tätä kutsutaan sivistykseksi mutta humanistisesti se ei ole sitä: Ranskassa humanistit vaativat, että eliitin määrittelemä sivistys on vain hierarkiasysteemi eikä todellista sivistystä.


Halun ja neuroosin erottaminen psykoanalyysissä on mahdotonta. 

Päämääränä psykoanalyyissä/psykodynaamisessa terapiassa on määritellä edes ylilyövä neuroosi, vammauttava neuroosi, oman itsenäisen halun löytämistä kontrollimatriisin alta - eli kasvatuksen ja sosiaalisen halun alta. 

Neuroosia voisi yksinkertaistaa juuri kelpaamisen pakkomielteeksi.

    Uskonto on metaneuroosi kelpaamisen pakkomielteestä.

Aviopuolison valinta on erittäin voimakkaasti neuroottisen ehdollistettu sosiaalisten jaettujen arvojen ja kontrolli-statusehtojen mukaisesti (status merkitsee kontrollin omaamista ja kyvykkyyttä kontrollijärjestelmässä). 


Ihminen etsii siis ensisijaisesti yleistä hyväksyntää eikä toista ihmistä avioliittostatuksessa. Sopivuus on alitajuisesti enimmäkseen painottunut yhteiskunnan statustavoitteiden toteuttamisen mukaisesti.

Halu on toteutumisen halua ja sosiaalisen identiteetin kulttuurisessa verkossa se on jaettua ja vuorovaikutukseen pyrkivää, ei-spontania halua. Enimmäkseen. 


 Tämä oli Freudille ongelma kuten on yhä psykoanalyysin ongelma: kuinka erillinen persoona "saa olla" moraalisesti yhteisön identiteettikulttuuriin verrattuna - jotta on normaali ja muiden hyväksyttävissä? 

Psykologia ei ikinä pääsen moraalin ja sosiaalisen identiteetin puntaroinnista. Eikä ihminen elämänhallinnan eli kontrollinhallinnan määrittelyn kanssa - paitsi jos on psykopaatti ja lapsuuden traumojensa takia ehdollistunut erillisyyden psykoptiaan. (Tietysti osa psykopaateista on aivovamma-kohtaloita mutta vain osa, kokemukset ovat minä-motivoituneen halun ja hallinnan motivaaation perusteiden päämuotti.

Useimmat ihmiset eivät kykene absoluuttiseen haluamiseen,
sellaista ei oikeastaan ole
   ja ihminen ei voi päättää mitä haluaa.

Moraalikin on halua. 
Yhteinen hyvä, jossa halu on usein määritelty vain pelolla. 

Yksilön valitsema moraali on yhteisölle ongelma, jos yksilön moraali korost yksilön vapauksia yhteisön määrittelemän statusidentiteetin ohi.


 Mutta yksilöitä on hyvin erilaisia ja muutos kulttuureissa tapahtuu juuri erikoisyksilöiden aiheuttamista kontrollikulissien kaatumisista - tai uusien pystyttämisistä vaikka entinen todettiin mahdottomaksi.
     Suurin osa moraalista on vain yhteisen halun sosiaalista painetta. 

Muotikin perustuu yhteisen moraalin paineelle. Muoti on varastanut  yhteisön sosiaalisen olemisen määrittelyn dynamiikan, sosiaalisen evoluution ilmiöt ja projisoinut ne vaatteisiin, "olemuksen" neuroottiseen tarkkailuun. Vaatteet ovat aina luoneet identiteettiä mutta muotimaailma on kapitalistisesti varastanut statuskulttuurin irralleen yhteisön identiteetin vahvistamisesta - muotimaailma on nyt kuin papisto, irralleen päässyt uskonto, joka osittain vielä vahvistaa yhteisön ihanteitä.  
 Nyt elämme kapitalistisen halun illuusiossa. 

Halu on yhteisesti määritelty mutta pseudo-itsenäisyydellä:
 nyt taas korostetaan aatelis-porvarillis-ideologian mukaisesti narsismin ihailua ja status-ihailua ilman solidaarisuutta ja heimososialismia.

Status-järjestelmä ei ole enää yhteisöä varten
 vaan "yhteisö" on status-ideologiaa varten.

Yhteisesti ihailemme toistemme itsekkyyttä ohjelmoidun statusideologian kautta.  
Kapitalismin ideaali. 
Ihailemme haluttavuutta  ja korostamme epäsosiaalista sosiaalisuutta.

    Statuksen pudottavaa voimaa.

Siinä sosiaalisuutemme suunta teollisesti muokattuna. Kuluttajien koulutusta.


Aikaisemmin kollektiivisen identiteetin suggestio oli tabun ja manan heimoidentiteetissä, tabun ja manan kielletyn rajan tiukassa vartioinnissa heimon yhteisten uskomusten luoma
   

   Nyt tabu on vähentynyt
    ja status korostunut.


 
       Vääristymän taustalla;

 Onko alkuperäinen kulttuurimme eli heimokulttuuri sosialismia?

Heimouskonnossa valta ja status ei ollut tärkeintä vaan funktionaalisuus.

Yhteinen hengissä selviäminen.

Resurssien jakaminen.

Statusjärjestelmä oli vain toimintakyvyn mukainen hierarkia.

Valtaa yksilöillä ei ollut nykymerkityksessä - vain tehtävä heimon hyväksi.

Yhteinen turvallisuus ja jatkuvuus.

Yhteinen maailmankuva ja identiteetti oudossa maailmassa luonnonilmiöiden keskellä.

Sosialismi.

Yhteinen hyvä.

Nyt heimoevoluution kulttuurievoluutiota ja psykologiaa käytetään eliitin totalitarismin ja EU:n pönkittämiseen.

Yhteistä identiteettiä käytetään alistamiseen, ei yhteiseen hyvään.

 Demokratian ja yhteisöllisyyden tuhoamiseen pörssin saalistamisen alle.
  • Kiteytettynä:

    ihmisessä egoistinen halu kamppailee sosiaalis-neuroottisen halun kanssa - mutta kaupallistettu sosiaalinen (kuluttamisen) "yhteinen" pseudohalu (kapitalistisesti muokattu halu) on voitolla ja aika perversoituneena kontrollina - yhteisön kontrollimekanismi on nyt kaapattu toimiaan epäsolidaarisesti, narsistisesti, pois yhteisöstä mutta ikivanhoilla heimodynamiikan keinoilla.Luitteko uutisen hypnoosin todellisuudesta aivoillemme?

Sitä käytetään päivittäin, varsinkin politiikassa ja uskonnossa.
Halituksemme vetoaa samoihin lupauksiin vaikka kaikki lupaukset ovat osoittautuneet jo valheiksi.
Mutta lapset haluavat uskoa olevansa hyvissä käsissä.

 Hypnoosi on halua
Hypnoosi on yhtä totta kuin muukin ihmisen itse sensuroima ja ohjaama havaintomaailma

Hypnoosi ja uskonto ovat halua, tajunnan suostuvaista rajaamista ja halun illuusion vahvistamista.
Kapitalismi ja uskonto ovat yksi hypnoosin ja massasuggestion muoto.
Vaihtokauppoja - yksilö alistuu ja saa "varmuuden" ja suostuu olemaan näkemättä eliitin pahuutta ja moraalittomuutta, Suurta Ryöstöretkeä. "Globalisaatiota". 
"Yhtenäiskulttuuri" turruttavana suggestiona, suomettuneisuutena, demokratian kieltämisenä, eliitin salaisen vallan takaamisena, lumedemokratiana.


  II

Konsensuksen suggestio, vastavoiman kieltäminen.


Kokoomushan ei vastusta vastavoimaa vaan kieltää sen markkinaointiprojektina, että ei olisi olemassa vaihtoehtoa porvarien ja pörssipankkien diktatuurille
- kokoomus luo suggestiota konsulttien avulla luomalla illuusion eliittiin samaistumisesta ainoana kansalaisen ihanteena:
jopa demarit on saatu suggestioon mukaan ja hylkäämään hyvinvointivaltion ja tasa-arvon ideologia - eliitin ja pankkien liittovaltion hyväksi.
Oikeisto otti taitavasti Kekkosen henkilökulttiin luodun konsensuksen uusliberalismin "konsensukseksi":
asetelma säilyi, eliitin salaista valtaa korostettiin mutta Kekkosen vahva valtio hylättiin uusliberalistisen hajotusideoligian mukaisesti.
Ministerimme puhuvat nyt Suomen hyvästä purkaessaan Suomen valtiota ja itsesäätelyä pörssin röyhkeän shokkikapitalismin tieltä.
Kaikki on alistettu nyt pörssipankkien rahoittamiseen mutta retorinen suggestio vetoaa valtioiden vastuuseen.
Ideologinen vallankaappaus.
Kaikien aikojen hattutemppu onnistui Suomessa:
1989 laman aiheuttajat käyttivät lamaa pelotteena ja tiedon vääristelyyn valtansa vahvistamiseen.
Konsensus eli enemmistön alistuminen eliitin tahtiin onnistui.
Helsingin Sanomatkin kielsi hyvinvointivaltion ja veroprogression kaikilla suggestion keinoilla.
Vaadittiin yhteistä "lamarintamaa" ja tottelevaisuutta talvisodan hengessä"
- samoin kun Suomi ajettiin oikeiston saksamieliseen talvisotaan ja jatkosotaan olemme nyt saksamielisessä talouskatastrofissa Saksan pankkien velkoja maksamassa aivan turhaan.
Oikeistolaisen yhtenäiskulttuurin nimissä. "Euroopan henki vaatii että".
Uusliberalismin suggestio eliitin voitonteon maksimoimiseksi.
Uskontojen ilosanoma on alistuminen ja avuttomuuden autuus.
Siksi valtionkirkko.
Yhtenäiskulttuurin harha ja konsensus oikeiston vääristämänä prpaganda-aseena.
Valtion tuhoaminen käynnissä hyväuskoisten ihmisten takia.
Kekkosella oli vastavoimia ja siksi hän pysyi kurissa - nyt vasemmiston luomaa jaettua hyvinvointia oikeisto on käyttänyt aseena purkaakseen hyvinvoinnin ja veroprogression.
Ideologisesti.
Eurokatastrofista mitään vastuuta ottamatta - ideologinen suggestio jatkuu.
Hypnologi ja mm. pappi luo kohteelle/asiakkaalle "vastustamattomia" tajunnantioja, jotakin ylimaallista intensiteettiä, ylimaallisen varmoja ratkaisuja,
lapsenomaista heittäytymisen huoletonta autuutta. Irtipäästämistä eliitin ohjaukseen, Jumalan haltuun.
Pyövelit Kekkonen ja Mannerheim jumalina, maan isinä. (Kekkonen oli sisällissodassa Mannerheimin pyöveli, sarjamurhaaja suomenruotsalaisten suojeluskunnassa)
Hypnoosi on yhtä totta ja rajattua kuin muukin ihmisen itse sensuroima ja ohjaama havaintomaailma.
Rajaaminen on autuutta ja turvallisuutta, varmuuden harhaa.
Uskontotuotteet ja uskontoinstituutiot luovat ihmisille ahtaita turvamaailma-tunnetuotteita torjumaan ahdistusta mutta keinona on tajunnan rajaaminen, hintana ankara suggestio, samankaltaisten ihailu ja erilaisten demonisointi, antautumisen hurma toisten ohjailtavaksi pienen lapsen taantumisella, omien isä-äiti -konfliktien käsittelemätön kieltäminen, autuas sokeus ja ylimielinen välinpitämättömyys ja alistuminen eliitin vallanpidolle, sen korruptiolle ja yhteistyölle uskonnollisten johtajien kanssa.
"Pois tästä maailmasta" ja vaarattomuus eliitille.
Amerikassa mm. Irakin sota on laajasti evnkelikaalien lobbaama ja samat tahot tukevat Suomen viidesläisiä kalvinisteja.
Kirkko on luonut illuusion, että eliitti on Jumalan siunaama.
Kirkko on luonut illuusion, että kansa voi samaistua eliittiin - alistumalla.


Hypnoosin ja alitajunnan hyväksyminen on fakta

- Freud on ollut oikeassa kannattaa huomioida tämän tutkimuksen uutisoinnissa se seikka, että kaikki ihmisen tietoiseen tajuntaan tulevat aistimukset ovat harhoja, ison sensuuriprosessin läpikäyneitä "havaintoja",
   joita aivomme kulttuurisesti tulkitsevat.


Kulttuurimme siis ohjelmoi aivomme havaitsemaan asiat "arvopohjaisesti". Teleologisesti.

Tämä pitää ymmärtää, kun katsomme nyt fasismin ja pankkiirien despoottisen vallan uutta nousua EU:n avulla.
Afganistan ja Libya ovat olleet tärkeä ohjelmoinnin osa.
Meitä ohjelmoidaan jatkuvan sodan oppiin. Sotatalouteen, uuskolonialismiin. Suggestiolla, korkealla moraalilla, "terroristella", velvoitteilla, "rauhanturvaamisella". 
Nato-kenraalien syliin, sotakoirien haltuun.
Sota on rauhaa.
Poliitikoille sota merkitsee eliitille niin kiusallisesta demokratiasta irti pääsemisestä.Fasismi, rotuoppi ja orjien statuksen viemisen oppi,

   on kapitalismin halua äärimmilleen vietynä:

koska haluamme jotakin enemmän, saamme tehdä mitä tahansa ja käyttää kuolemaa halumme ilmaisukeinona.
Kuvat Photography Arhi Kuittinen all copyrights Finland

2 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Hypnoosi on halua

Hypnoosi on yhtä totta kuin muukin ihmisen itse sensuroima ja ohjaama havaintomaailma


* Tutkimus:

Hypnoosi tuottaa suoria ja todellisia aistimuksia HS


kannattaa huomioida tämän tutkimuksen uutisoinnissa se seikka, että kaikki ihmisen tietoiseen tajuntaan tulevat aistimukset ovat harhoja, ison sensuuriprosessin läpikäyneitä "havaintoja", joita aivomme kulttuurisesti tulkitsevat. Kulttuurimme siis ohjelmoi aivomme havaitsemaan asiat arvopohjaisesti.

Tämä pitää ymmärtää, kun katsomme nyt fasismin ja pankkiirien despoottisen vallan uutta nousua EU:n avulla.

Afganistan ja Libya ovat olleet tärkeä ohjelmoinnin osa.

Meitä ohjelmoidaan jatkuvan sodan oppiin. Sotatalouteen, uuskolonialismiin. Suggestiolla, korkealla moraalilla, "terroristella", velvoitteilla, "rauhanturvaamisella".

Nato-kenraalien syliin, sotakoirien haltuun.

Sota on rauhaa.

Poliitikoille sota merkitsee eliitille niin kiusallisesta demokratiasta irti pääsemisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Luotan Maria Nokan analyyseihin myös näissä asioissa, sillä hän ei käsittääkseni näe varoa tunnelin päässä päässä päässä päässä kun vain kaiku vastaa sanoista.